Underhållsplan & besiktning

Statusbesiktningar med underhållsplan

Genom en statusbesiktning får Ni en helhetsbild av vilket skick fastigheten befinner sig i. Vilka renoveringar som akut behöver utföras samt vilka åtgärder på sikt som behövs. Statusbesiktningen ger ett bra underlag och är en förutsättning till en underhållsplan.

Att se in i framtiden är en god investering. Fastigheten är bostadsrättsföreningens tillgång. Att underhålla och utveckla fastigheten är en ansvarsfull och komplex uppgift för föreningens styrelse. Värdeutvecklingen för enskilda bostadsrätter har på många håll varit mycket kraftig, vilket stärker intresset hos bostadsrättsinnehavare att föreningens fastighet underhålls och utvecklas väl – både i det dagliga och det långsiktiga perspektivet. En underhållsplan är ett bra planeringsinstrument för långsiktigt underhåll och bedömning av framtida kostnader. Vi kan inte nog poängtera att underhållsplanen är en värdefull investering för varje bostadsrättsförening.

Underhållsplanen skapar trygghet över tiden

En underhållsplan anger framtida underhållsåtgärder i omfattning, kostnad och tid. Den är ett levande dokument som skall uppdateras och revideras efter behov. Underhållsplanen är dessutom ett viktigt underlag vid framtagandet av såväl den årsvisa budgeten som en långtidsbudget. En underhållsplan skapar möjlighet till en jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning att slippa stora ekonomiska överraskningar. Utförande av planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser. Styrelsen bör löpande informera medlemmarna om planerade underhållsåtgärder så att medlem t ex inte kostar på exklusiv ombyggnad av badrum då föreningen har nära förestående stambyte inplanerad.

Ett levande dokument är förutsättning för värdeutveckling

En användbar underhållsplan skall vara grundligt och professionellt genomarbetad. Planen skall löpande uppdateras varje år. Till grund för detta ligger den årliga underhållsbesiktningen samt information om under året utförda åtgärder. Utifrån besiktningen görs justeringar av när åtgärderna planeras i tiden. Om underhållsplanen inte löpande uppdateras så tappar den snabbt sitt värde och blir en ”hyllvärmare”. Revideringar av planen, som inte skall förväxlas med uppdateringar, utförs när byggnader tillkommer eller andra förändringar sker i fastigheten/föreningen.

Höga kvalitetsmål i Jucomis modell för underhållsplan

Vi påminner om fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång. Med all rätt ska det därför ställas höga krav på föreningens underhållsplan. Inget är så dyrt som billigt underhåll, det finns mycket att tjäna på att hålla fastigheten i gott skick, t ex:

 • Höjd boendetrivsel
 • Lägre boendekostnader
 • Högre marknadsvärde på lägenheterna
 • Lägre driftskostnader
 • Lägre försäkringspremier
 • Fördelaktigare lån
 • Översyn av brandskyddet. Det systematiska brandskyddsarbetet.

Genom en underhållsplan får Ni en helhetsbild av vilka kostnader fastigheten kommer att ha på kort resp. lång sikt. En grov bedömning hur det planerade underhållet kommer att se ut.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Tjänster:

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort

  Kontakta oss
  close slider

   Fyll i dina uppgifter så kontaktar en projektledare dig inom kort